JP Bike - шаблон joomla Видео

Skriuwers

 

De folgjende skriuwers hawwe ien of mear wiken gebrûk makke fan de arke

2018

flnr - Wilma Miedema, Willem Winters, Lieuwe Durksz. Net op de foto: Allart van der Woude, Tialda Hoogeveen.

2017: Sjoukje Veenstra, Remco Kuiper, Ypie Haitsma-Bakker, Ismael Lotz (filmer), Janneke Abma-Horjus
2016: Jetske Bilker, Syl Bajema, Wim Beckers, Jelle Krol, André Looijenga, Remco Kuiper
2015: Friduwih Riemersma, Jelle Krol, Rixt Weiland, Remco Kuiper
2014: Piter van der Woude, André Looijenga, Meindert Reitsma, Eeltsje Hettinga
2013: Sipke de Schiffart, Ruurdtsje de Haan, Simon Oosting, Siem Jonker
2012: Cornelis van der Wal, Elske Schotanus, Hiltsje Jongsma, Lieuwe Durksz
2011: Aukje Wijma, Sietse de Vries, Hinne Wagenaar, Julia Foekema, Hein Jaap Hilarides
2010: Eeltsje Hettinga, Bert Bakker, Simon Oosting, Willem Wilstra
2009: Elske Schotanus, Grytsje Schaaf, Ytsje Hoekstra, Siem Jonker, Bouke van der Hem
2008: Ulke Brolsma, Harmend Wind, Romert Tjeerdsma, Sipke Schiffart
2007: Harmen Wind (1945-2010), Wieke de Haan, Ytsje Hoekstra, Jelle Krol
2006: Sikke Doting (1938-2011), Hylke Tromp, Gjalt de Groot