JP Bike - шаблон joomla Видео

Nijs D.A. Tammingapriis

30 juny 2017- útrikking D.A. Tammingapriis 2017 - Yn 2017 D.A. Tammingapriis foar poëzydebút

GEART WAS HERE

al dy foarmen binne nedich de wrâld is te tsjuster allinnich
wy kinne ljocht bringe yn ús

egoïstysk stribjen
dêr’t safolle moais yn beskûle leit
de djippere betsjutting is net altiten fan grut belang
ik ha sein ik ha skildere ik ha skreaun ik ha komponearre

(iepeningsfers leech hert yn nij jek)


D.A. Tammingapriis foar Geart Tigchelaar

Geart Tigchelaar (Dokkum, 1987) krige op 30 juny yn Tresoar de D.A. Tammingapriis 2017, dy’t him takend wie foar syn poëzydebút leech hert yn nij jek. It is de twadde kear dat de Stifting Frysk Letterkundich en Dokumintaasjesintrum (FLMD) de priis útrikt. De priis, ynsteld nei’t de provinsje yn 2012 de Fedde Schurerpriis ôfskaft hat, is om bar ornearre foar in proaza- en poëzydebút.

De sjuery, besteande út Elske Kampen, Albertina Soepboer en Jacobus Q. Smink, is mei miene stimmen ta syn oardiel kommen en beskriuwt ‘leech hert yn nij jek’ as ‘in spannende bondel, dêr’t alles yn brûkt en ynset wurdt om goede poëzy te meitsjen en dy’t der beslist om freget faker as ien kear lêzen te wurden’. Oan de priis is in bedrach fan 3000 euro en in oarkonde ferbûn. It jild wurdt betelle út de opbringsten fan it Tamminga-Piebenga Fûns, dat yn behear is by de Stifting FLMD.  Yn 2014 krige Ale S. van Zandbergen de priis foar de roman Littenser Merke.


Geart Tigchelaar (Dokkum, 1987) kreeg op 30 juni in Tresoar de D.A. Tammingapriis 2017,  die de jury hem had toegekend voor zijn poëziedebuut leech hert yn nij jek. Het is de tweede keer dat de Stichting FLMD de prijs uitreikt. De prijs, ingesteld nadat de provincie in 2012 de Fedde Schurerprijs had afgeschaft, is afwisselend bestemd voor een proza- en poëziedebuut. De jur, bestaande uit Elske Kampen, Albertina Soepboer en Jacobus Q. Smink, was eenstemmig in haar oordeel en beschrijft ‘leech hert yn nij jek’ als ‘een spannende bundel, waarin alles gebruikt en ingezet wordt om goede poëzie te maken en die er beslist om vraagt meer dan één keer te worden gelezen’ Aan de prijs is een bedrag van 3000 euro en een oorkonde verbonden. Het geld wordt betaald uit de opbrengsten van het Tamminga-Piebenga Fonds, dat de Stichting FLMD beheert. In 2014 kreeg Ale S. van Zandbergen de prijs voor de roman Littenser Merke.